Konkurs fotograficzny Moje Załęże 2021

Kolejny raz startuje konkurs fotograficzny Moje Załęże, którego organizatorem jest Rada Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże oraz Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu są „Ulice Załęża”. 

Konkurs ten z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. Jury ocenia więc prace wykonane przez osoby w różnym wieku. Fotografie ukazują naszą dzielnicę w bardzo ciekawych, często nietuzinkowych ujęciach. W tym roku organizatorzy zawęzili nieco tematykę prac, proponując załęskim fotografom uwiecznianie ulic naszej dzielnicy. Oczywiście interpretację tematyki pozostawiają autorom zdjęć, oczekując kreatywności i wyjątkowych ujęć.

Regulamin konkursu fotograficznego Moje Załęże

§ 1

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu fotograficznego „MOJE ZAŁĘŻE”, zwanego dalej „Konkursem” jest Rada Jednostki Pomocniczej Nr 7 Załęże oraz Zespół Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach.

§ 2

Tematyka konkursu

Tematem prac w tej edycji Konkursu są „ULICE ZAŁĘŻA”.

§ 3

Uczestnicy konkursu

Konkurs „MOJE ZAŁĘŻE” adresowany jest do mieszkańców dzielnicy Załęże.

Konkurs rozstrzygnięty będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Uczniowie szkół podstawowych
 • Młodzież szkół ponadpodstawowych i dorośli

§ 4

Zgłaszanie prac

 • Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres kmgrabowska@op.pl zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości). Można także dostarczyć pracę wydrukowaną bądź wywołaną w formacie A4.
 • Uczestnik może zgłosić do konkursu pracę pojedynczą lub cykl fotografii składający się maksymalnie z 5 prac. Każda praca będzie osobno punktowana.
 • W e-mailu przesłanym na adres organizatora lub na dostarczonej pracy powinny znajdować się następujące informacje: dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres), numer telefonu, adres e-mail.
 • W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest także pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie. Zgodę taką należy dostarczyć do SP 20 w Katowicach (do p. Katarzyny Grabowskiej)
 • Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 12 grudnia 2021 r.
 • Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji bądź zmianie koloru. Niedopuszczalny jest fotomontaż i kolaże.
 • Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
 • Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy lub opiekunowie prawni (w przypadku osób niepełnoletnich).
 • Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
 • Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  udzielenie Organizatorom przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej zgody na wykorzystanie fotografii do celów promocji Załęża oraz zgody na upublicznienie imienia i nazwiska autorów zwycięskich i wyróżnionych prac. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, także podczas wystaw i innych publikacji związanych z konkursem.
 • Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. Organizatorzy zwolnieni są od wszelkich zobowiązań odszkodowawczych wynikających z jakiejkolwiek formy naruszenia praw osób trzecich.

§ 5

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

 • Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatorów.
 • Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
 • Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży i dorosłych.
 • Jury ma prawo wybrać również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
 • Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 • O decyzji Jury nagrodzone oraz wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
 • Decyzje Jury zostaną ogłoszone na profilu FB RJP 7 Załęże oraz Zespołu Szkół i Placówek nr 2.

O terminie i formie prezentacji nagrodzonych prac oraz  zwycięzców i wręczeniu nagród poinformujemy w terminie późniejszym (ze względu na ograniczenia wynikające z restrykcji związanych z pandemią).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *