Konsultacje społeczne dla Załęża – Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2030”

30 marca 2022r. Prezydent Miasta Katowice uruchomił konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta. Mają one na celu zgromadzenie informacji nt. wyzwań rozwojowych o charakterze ogólnomiejskim oraz dzielnicowym w perspektywie do 2030 roku, a także weryfikację aktualności zapisów obowiązującej Strategii – w wymiarze wizji, pól strategicznych, celów strategicznych oraz kierunków działań i przedsięwzięć.

Konsultacje dla Załęża

W ramach konsultacji, od 16 maja na stronie katowice.eu/konsultacje udostępniona jest ankieta.  Od tego dnia ruszyły też spotkania konsultacyjne z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Dla Załęża konsultacje odbędą się  30 maja o godz. 17:00  w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Zarębskiego 2. Będą to konsultacje dla dzielnic północnych, dlatego oprócz mieszkańców Załęża zaproszeni są również mieszkańcy Osiedla Witosa, Osiedla Tysiąclecia, Dębu i Wełnowica-Józefowca.

Katowice 2030
Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2030” jest najważniejszym dokumentem długofalowego planowania, jej strukturę wyznaczają punkty ciężkości, zdefiniowane w formie wzajemnie powiązanych ze sobą pól strategicznych: Jakość życia, Metropolitalność i obszar śródmiejski, Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy oraz Transport i logistyka miejska, w których zdefiniowano: wizję rozwoju, cele i kierunki działań oraz wskazano przedsięwzięcia strategiczne. Podstawowe wartości w kształtowaniu strategicznej wizji rozwoju Miasta  to tzn. Koncepcja 4i (inteligencja, innowacja, integracja, internacjonalizacja), zgodnie z którą podejmowane działania pozwolą przekształcić Katowice w:
miasto inteligentne, czyli wykorzystujące potencjał wiedzy mieszkańców i ludności funkcjonalnej oraz absorbujące wiedzę
miasto innowacyjne, czyli będące silnym ośrodkiem kreacji i wdrażania innowacji technologicznych, kulturalnych i społecznych
miasto zintegrowane, czyli o wysokim poziomie spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej wewnątrz miasta oraz współpracujące z innymi miastami
miasto międzynarodowe, o wysokiej dostępności i rozpoznawalności.
Strategia Rozwoju Miasta jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do pozostałych strategii i programów dziedzinowych w mieście Katowice, wyznaczając ramy i założenia do ich opracowania oraz dla planowania inwestycji i działań nie inwestycyjnych we wszystkich aspektach rozwoju miejskiego.
Katowice, przy wsparciu instytucji rządowych, podejmują aktywne działania na rzecz zrównoważonej urbanizacji, które wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju i założenia Nowej Agendy Miejskiej ONZ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *